بیمه خویش فرمایان
در این صندوق اتباع خارجی (افاغنه و عراقی و ...) و پناهندگان معرفی شده از سوی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور با پرداخت حق بیمه برای مدت یکسال بیمه می شوند.

فرد غیرایرانی متقاضی بیمه خویش فرما چنانچه متأهل و دارای فرزند / فرزندان زیر 18 سال  باشد، می باید همزمان افراد خانواده را طبق ضوابط جاری بیمه نماید.(الزام رعایت شرط خانوار)


مدارک مورد نیاز جهت صدور اولیه دفترچه


اتباع خارجی عادی (انفرادی ـ گروهی):

الف) تکمیل فرم بیمه نامه (ثبت تاریخ و شماره از طرف بیمه گر الزامی است.)

ب) ارائه کارت هویت ویژه معتبر (کپی جهت بایگانی)

ج) فرم مشخصات خانوار صادره از دفاتر امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور (معرفینامه مبنی بر تعداد افراد خانوار)

د) فیش یا حواله واریز حق بیمه

ز) هزینه صدور دفترچه

ح) یک قطعه عکس 4×3 برای بیمه شدگان بالای 2 سال


پناهندگان:

الف) تکمیل فرم بیمه نامه (ثبت تاریخ و شماره از طرف بیمه گر الزامی است.)

ب) دفترچه پناهندگی صادره از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که اصالت آن توسط اداره کل اتباع بیگانه خارجه ناجا تأئید شده باشد. (کپی جهت بایگانی)

ج) فرم مشخصات خانوار صادر از دفاتر امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور (معرفینامه مبنی بر تعداد افراد خانوار)

د) فیش یا حواله واریز حق بیمه

هـ) هزینه صدور دفترچه

و) یک قطعه عکس 4×3 برای بیمه شدگان بالای 2 سالدارندگان گذرنامه:

الف) طلاب و روحانیون خارجی معرفی شده از سوی جامعه روحانیون المصفی العالمین به همراه گذرنامه با روادید تخصیلی معتبر
ب) دانشجویان خارجی معرفی شده به همراه گذرنامه با روادید تحصیلی معتبر
ج) خانواده معظم شهدا و جانبازان غیر ایرانی به همراه گذرنامه دارای پروانه اقامت معتبرمدارک مورد نیاز جهت تعویض دفترچه


اتباع خارجی (انفرادی ـ گروهی):

الف) فیش واریز هزینه صدور دفترچه

ب) یک قطعه عکس 4×3 برای بیمه شدگان بالای 2 سال (در صورت نیاز)

پ) ارائه دفترچه قبلی

 

پناهندگان:

الف) فیش واریز هزینه صدور دفترچه

ب) یک قطعه عکس جدید4×3 برای بیمه شدگان بالای 2 سال (در صورت نیاز)

پ) ارائه دفترچه قبلی
مدارک لازم جهت صدور المثنی دفترچه


اتباع خارجی (انفرادی ـ گروهی):

الف) تکمیل فرم صدور دفترچه المثنی

ب)  فیش واریز هزینه صدور دفترچه

ت) یک قطعه عکس 4×3 برای بیمه شدگان بالای 2 سال

ث) کارت هویت ویژه اتباع خارجی (بطور کامل در صدور اولیه اشاره شده است)

مدارک مورد نیاز جهت تمدید دفترچه


اتباع خارجی (انفرادی ـ گروهی):

الف) تکمیل فرم بیمه نامه (ثبت تاریخ و شماره توسط بیمه گر الزامی است.)

ب) کارت هویت ویژه اتباع خارجی صادره از دفاتر امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداریها که اصالت آن توسط دفاتر مزبور تأئید شده باشد. (کارت با اعتبار یکساله)

پ) فرم مشخصات خانوار صادر از دفاتر امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور (معرفینامه مبنی بر تأئید خانوار)

ت) فیش واریز حق بیمه

ث) فیش واریز هزینه صدور دفترچه

ج) یک قطعه عکس 4×3 برای بیمه شدگان بالای 2 سال (در صورت نیاز)

 

2-2- پناهندگان:

الف) تکمیل فرم بیمه نامه (ثبت تاریخ و شماره توسط بیمه گر الزامی است.)

ب) دفترچه پناهندگی صادره از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که اصالت آن توسط اداره کل اتباع بیگانه خارجه ناجا تأئید شده باشد.

پ) فرم مشخصات خانوار صادره از دفاتر امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور (معرفینامه مبنی بر تأئید خانوار)

ت) فیش واریز حق بیمه

ث) فیش واریز هزینه صدور دفترچه

ج) یک قطعه عکس 4×3 برای بیمه شدگان بالای 2 سال (در صورت نیاز)